Тестван от Dermatest GmbH върху 30 студенти с 72-часово излагане

Резултат: „Отличен“ при контакт между кожата и третирана повърхност с LIQUID GUARD (най-малко 6 часа след обработка)

P280 Изполвайте предпазни ръкавици при нанасяне.

P273  Избягвайте изпускане в околната среда.

P404   Да се съхранява в затворен контейнер.

След контакт с очите: Отстранете контактните лещи. Веднага измийте очите с течаща вода, като държите клепачите отворени. Ако дразненето продължи, потърсете професионална медицинска помощ.

След поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. В случай на съмнение или неразположение да се потърси медицинска помощ. Покажете на лекаря информационния лист за безопасност или етикета. Никога не давайте на човек в безсъзнание нещо през устата.

След контакт с кожата: Измийте засегнатите участъци от кожата обилно с вода и сапун. Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ

Регистрационен номер в Германия: Liquid Guard N-77607;

Регистрационен номер в България №2632-1-1/13-12-2019г.